Brukervilkår

Introduksjon

Disse bruksvilkårene styrer bruken og din tilgang av Yesboss.no, behandling av betalinger samt behandlingen av personlige data som finner sted når du bruker kontoen for tjenester knyttet til Yesboss.

Les vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet, åpner en konto eller ved å klikke for å akseptere eller godta vilkårene for bruk når dette alternativet blir gjort tilgjengelig. Ved aksept godtar du og samtykker til å være bundet og overholde disse vilkårene. For å lese mer om personvern og informasjonskapsler kan du lese denne her. Hvis du ikke vil godta disse vilkårene for bruk eller personvernreglene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet.

Dette nettstedets tjenester er tilgjengelig for brukere som er 18 år eller eldre. Hvis du er under 18 år, kan du ikke bruke dette nettstedets tjenester. Ved å bruke dette nettstedet, garanterer du at du er i myndighetsalder for å inngå en bindende kontrakt og oppfylle alle de foregående kravene til valgbarhet. Hvis du ikke oppfyller alle disse kravene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet

Innholdsfortegnelse - brukervilkår

1 Registrering av bruker

Ved å registrere deg på yesboss.no, aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for yesboss.no. Brukervilkårene ligger tilgjengelig på yesboss.no under “Brukervilkår for yesboss”. Ved vesentlige endringer av vilkårene vil Brukeren få varsel sendt til sin registrerte e-postadresse 30 dager før de nye vilkårene gjøres gjeldende.

For å få tilgang til deler av siden og dets tjenester, er det påkrevd at du registrerer en bruker. Yesboss forbeholder seg retten til å nekte registrering på plattformen. Dersom du oppretter en bruker på vegne av et firma, bekrefter du at du er autorisert til å inngå juridisk bindene avtaler på vegne av deg selv og firmaet. Dette nettstedets tjenester er tilgjengelig for brukere som er 18 år eller eldre. Hvis du er under 18 år, kan du ikke bruke dette nettstedets tjenester.

Når du oppretter konto, må du angi din e-postadresse eller ditt telefonnummer. Du oppfordres også til å angi annen informasjon om deg, som navn, alder, kjønn og adresse. Denne informasjonen kan senere automatisk oppdaterer og/eller suppleres med informasjon som du personlig angir mens du bruker en tjeneste. Ved registrering er det ulike krav til påkrevd informasjon til brukertypene kunnskapsarbeider og oppdragsgiver. Disse brukertypene kan du les mer om nedenfor.

1.2 Brukerprofil

For å få en fullverdig bruker må du ferdigstille registreringsprosessen og verifisering. Du bekrefter at all informasjon er sann, riktig og at fullstendig informasjon oppgis ved registrering og i brukerprofilen din. Du bekrefter at all informasjon som oppgis er sann og ikke villende om din identitet, bedrift, ferdigheter og annen informasjon.

Du aksepterer at du ikke lar en annen person opprette bruker på dine vegne, for din bruk eller for din gevinst unntatt autoriserte ansatte, eller samarbeidspartnere. Ved å la en annen person opprette en bruker bekrefter du at vedkommende er autorisert til å ta beslutninger på dine vegne, du er ansvarlig for brukerens handlinger, avtaleinngåelser, betalinger og at du er juridisk ansvarlig for avtalebrudd og økonomiske konsekvenser.

Din konto er personlig og du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted gjennom bruken av din konto. Hvis noen får tilgang til påloggingsinformasjonen din, kan de bruke den til å bestille tjenester eller produkter i ditt navn. Derfor er det viktig at du oppbevarer påloggingsinformasjonen trygt.

1.3 Brukertyper

Det kan opprettes to brukertyper; kunnskapsarbeider og oppdragsbruker. Du er ansvarlig for å påse at all bruken av din konto og tjenestene gjøres i henhold til disse bruksvilkårene, betingelser for de relevante tjenestene, samt gjeldende lovverk og generelt aksepterte praksiser.

1.3.1 Oppdragsbruker

Du kan registrere en oppdragsbruker for en bedrift eller som privatperson. Dersom du oppretter en bruker på vegne av et firma, bekrefter du at du er autorisert til å inngå juridisk bindene avtaler på vegne av deg selv og firmaet.

1.3.2 Kunnskapsarbeider

Du kan registrere deg som kunnskapsarbeider, men dette krever at du innehar et organisasjonsnummer. Dersom du oppretter en bruker på vegne av et firma, bekrefter du at du er autorisert til å inngå juridisk bindene avtaler på vegne av deg selv og firmaet.

1.4 Verifisering / KYC

Når du registrerer en kunnskapsbruker bekrefter du å gå igjennom en verifiseringsprosess. Dette inkluderer, validering mot tredjeparts databaser, adresse, person ID, organisasjonsnummer, samt andre opplysninger for å bekrefte identiteten din og eierskap til bedrift. Du autoriserer Yesboss direkte eller igjennom tredjeparts samarbeidspartnere for å verifisere din identitet, finansielle opplysninger og andre personopplysninger. Før verifisering er gjennomført vil brukeren ha restriksjoner på hvilke tjenester som kan benyttes.

Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten, og deretter bekrefter avtaleinngåelse på hensiktsmessig måte. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.

2 Relasjon til Yesboss

Yesboss er en markedsplass som tilbyr tjenester på internett der privatpersoner og bedrifter kan legge ut jobber de ønsker utført av andre brukere (kunnskapsarbeidere). Registrerte kunnskapsarbeidere kan gi tilbud på å utføre arbeidet brukeren har beskrevet. Ved aksept av et tilbud inngår bruker og kunnskapsarbeider en direkte kontrakt.

Yesboss er en formidler av tjenester til brukerene, hosting, vedlikehold, fasilitering av avtaleinngåelser og assisterer brukere i å løse tvistesaker som kan oppstå. Når en bruker inngår en kontrakt må brukeren benytte sidens betalingsløsning og kontraktinngåelsessystem for at denne skal være juridisk bindene. For å påta seg kommersielle forpliktelser relatert til tjenesten, vil du spesifikt bli spurt om å godta de spesielle vilkårene og betingelsene for tjenesten i tillegg til disse bruksvilkårene.

Yesboss sin rolle er kun å tilgjengligjøre sidens tjenester som muliggjør at brukere kan komme i kontakt og inngå en direkte kontrakt. Yesboss vil ikke velge kunnskapsarbeidere til oppdragsgivere, prosjekter eller være deltager i kontraktsforhandlinger. 

Yesboss står ikke ansvarlig for oppdrag utført eller råd gitt av kunnskapsarbeidere på plattformen. Kunnskapsarbeidere står heller ikke ansvarlig for oppdrag, innhold eller råd, da dette ikke er et profesjonsmarked. Kunden selv, må bære alt ansvar for implementering og resultat av oppdrag og råd anskaffet gjennom plattformen.

Brukerene er selv ansvarlig for å evaluere og avgjøre hvem som skal gjennomføre et prosjekt og hva som inngås i tilhørende kontrakter. Dersom brukerne velger å inngå kontrakt, er denne direkte mellom brukerne, Yesboss er ikke deltager i denne kontrakten.

Yesboss sine brukere annerkjenner og bekrefter at de er juridisk ansvarlig for alle skatteforpliktelser assosiert med å motta betalinger igjennom Yesboss. Yesboss vil ikke tilbakeholde skatt fra betalinger til kunnskapsarbeider på vedkommendes vegne. Kunnskapsarbeider har selv ansvar for å anskaffe forsikringer og avtaler som enten er ønsket eller lovpålagt. Brukere er ikke dekket av Yesboss sin forsikring.

Tjenester på Yesboss kan bare benyttes av selskaper som er registrert i Foretaksregisteret eller av privatpersoner til private formål. Bedriften skal selv påse at de registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge Bedriften utfører arbeid som er skattepliktig. Bedriften plikter videre å til enhver tid inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten som Bedriften tilbyr via Yesboss og dessuten overholde alle relevante offentligrettslige krav slik som rapporteringsforpliktelser, betaling av skatter og avgifter, bruk av lovlig arbeidskraft, overholdelse av HMS-krav osv.

3 Kontrakt mellom kunnskapsarbeider og oppdragsgiver

Jobbene som brukerne legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Jobber vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og brukerne er selv ansvarlig for å inngå en konkret avtale om oppdrag som skal utføres igjennom tjenesten. I punkt 3.1 beskrives serviceavtalen nærmere om hvordan kontrakten skal inngås, i punkt 3.2 beskrives hvordan betaling skal gjennomføres.

3.1 Kontraktinngåelse mellom brukere

Dersom en klient og kunnskapsarbeider inngår en kontrakt, er denne kontraktuelt bindene direkte mellom klient og kunnskapsarbeider. Både klient og kunnskapsarbeider har ansvar for om hvorvidt de ønsker å inngå en avtale.

Kunnskapsarbeidere kan kun tilby kontraktsforslag igjennom Yesboss sin tilbudsmal, dette er et juridisk bindene tilbud. kontraktskrav som ikke er med, kan ikke senere påberopes, da det vil bli en ulovlig endring av kontrakt. Kravene i kontrakten skal være proporsjonale; dvs de må stå i forhold til de mål som ønskes oppnådd. Det må være en balanse mellom mål og virkemiddel. Proporsjonalitetskravet setter grenser for hvor strenge krav du kan stille til kunnskapsarbeidere. Ved tilbudsutsendelse godkjenner du at du kan gjennomføre oppdraget ihht kontraktens karakter.

Du annerkjenner og aksepterer at Yesboss ikke er en part i kontrakten, og dette vil under ingen omstendigheter skape et ansettelsesforhold mellom Yesboss og noen bruker, eller partnerskap mellom yesboss og noen bruker.

Brukerne kan avtale andre vilkår vedrørende konfidensialitet, personvern eller annen sensitiv informasjon, dersom dette ikke spesifiseres bekreftes det at nedenstående er gjeldende vilkår. –

 • Informasjon som kan benyttes til identifisere en bruker skal ikke oppgis
 • Konfidensiell informasjon om person, bruker, oppdrag, avtalevilkår O.L skal ikke deles til en tredjepart uten eksplisitt aksept

3.2 Betaling og transaksjoner

Avtaleinngåelse mellom oppdragsgiver og kunnskapsarbeider skal bli inngått ved å benytte programvare fasilitert av Yesboss ellet dets tredjeparts sammarbeidspartnere. Dette innebærer å benytte tilbudsmal og betalingsløsning fasilitert av Yesboss. Brudd på disse kravene kan medføre i utestengelse fra plattformen.

3.2.1 Tilbudsutsendelse

Alle tilbud som blir sendt er forpliktende, derfor bekrefter tilbudsavsender å gjennomføre oppdrag til avtalt pris, tid og omfang beskrevet. Formuler kontraktsvilkårene slik at de er praktisk gjennomførbare.

3.2.2 Aksept av tilbud

Som oppdragsgiver inngår du en fastpriskontrakt direkte med kunnskapsarbeider kun ved å benytte betalingsløsning fasilitert av Yesboss. Når du betaler aksepterer du samtidig tilbudet, samtlige kontraktsvilkår og eventuelle særskilte vilkår som er beskrevet.

3.2.3 Oppdrag

Når betalingen er gjennomført skal kunnskapsarbeider påbegynne og fullføre jobben som avtalt. Oppdragsgiver bekrefter at betalingen er en bekreftelse og instruksjon om å gjennomføre en transaksjon.

3.2.4 Aksept av leveranse

Betalingen er beskyttet av Yesboss sitt system. Frigi midler først når du er 100% fornøyd med arbeidet som har blitt levert og i henhold til avtalen. Du frigir midlene ved å akseptere leveranse og gi kunnskapsarbeideren en tilbakemelding.

3.2.5 Forlenge eller starte et nytt prosjekt

Dersom dere ønsker å forlenge prosjektet eller starte et nytt prosjekt, må det inngås en ny kontrakt og stegene ovenfor må gjentas.

3.3 Tvistesaker mellom brukere

Ved en tvistesak mellom oppdragsgiver og kunnskapsarbeider, aksepterer du å følge Yesboss sin tvistesak-håndteringsprosess. Vi oppfordrer brukere til å løse konflikter seg imellom og det forventes at brukerne tar alle rimelige steg for å løse konflikten. Hvis det av en eller annen grunn mislyktes, kan en påbegynne en tvistesak. Du er innforstått med og aksepterer at Yesboss ikke er forpliktet til å tilby megling utover det som er beskrevet nedenfor.

Du aksepterer å benytte og følge Yesboss sine retningslinjer for løsning av tvistesaker. Support vil kun akseptere og vurdere tvistesaker som følger yesboss sine gjeldende retningslinjer.

3.3.1 – Tvistesaker

Du aksepterer å frasi deg rettighetene til å opprette en tvistesak 14 kalenderdager etter mottagelse av første leveranse. Dersom du ikke påbegynner en tvistesak er dette å anse som en betingelsesløs aksept, og penger utbetales til leverandør

3.3.2 – Håndtering av tvistesaker

Den følgende prosessen skal følges for å løse en konflikt.

 • En bruker som mener at det har skjedd et kontraktsbrudd, skal først forsøke å løse konflikten med alle rimelige steg
 • Dersom dette ikke lykkes skal brukeren initiere en tvistesak og sende inn til kontakt@yesboss.no.

14 dager etter en tvist blir sendt inn, kan begge parter velge å sende inn bevis. Om den andre parten ikke sender inn bevis i tide, vil dette ikke medregnes i vurderingsprosessen. Parten som taper tvisten, må betale hele gebyret og beløp refunderes til vinneren av tvisten. Administrasjonen vil ikke håndtere anonyme tvistesakshenvendelser.

4 Utbetaling og kommisjon

Denne seksjonen beskriver hvilke kommisjon du bekrefter at Yesboss tar, mot sine tilbudte tjenester og hvordan utbetaling skjer. Yesboss tar en kommisjon av hver betaling som prosesseres til bruker. Vi kan også trekke skatt fra kommisjonsbeløp. Ved å benytte ulike betalingsløsninger fasilitert av Yesboss kan det pådra ytterligere transaksjonskostnader. En time er fastsatt til 500,- NOK Eks. MVA, og en time er ikke indikasjon på faktisk tidsbruk. Kommisjonen er 20% av totalbeløp, og er indikert ved nedenstående eksempel.

Eksempel Kommer fortløpende. 

4.1 Fortrolighetsavtale/NDA

Denne seksjonen beskriver hvilke retningslinjer som skal følges i forhold til betaling, leads og nettverk anskaffet igjennom Yesboss. Du annerkjenner og bekrefter at kompensasjonen Yesboss mottar for å tilgjengligjøre tjenestene er igjennom kommisjon av betalinger. Derfor aksepterer du å benytte betalingsløsningen som er fasilitert av Yesboss. Du bekrefter også at du ikke skal etablere et profesjonelt forhold utenfor Yesboss, fra to år etter første kontakt ble etablert på nettsiden.

Du kan betale inn en konversjonsavgift på 30 000 kroner til Yesboss, dersom du ønsker å ansette eller engasjere en kunnskapsarbeider utenfor plattformen. Brudd på disse retningslinjene vil resultere i disiplinærstraffer som kansellering av konto.

Du bekrefter å ikke:

 • Tilby, foreslå, eller akseptere andre godtgjørelser utenfor plattformen
 • Tilby eksterne kontraktsforslag , ansatte utenfor plattformen
 • Referere en bruker som er identifisert på yesboss til en tredjepart som ikke er en bruker til formål som å motta oppdrag eller betalinger utenfor plattformen.

5 Retninglinjer og bruk av Yesboss

Yesboss er pliktet til å drive forretninger i henhold til gjeldene lover og regler. Vi er forpliktet til å tilrettelegge for at alle brukere handler etisk riktig og følger gjeldende regler. Disse retningslinjene er ment som en veiledning til hvordan en skal bruke siden vår, og de må alltid opprettholdes. Brudd på våre retningslinjer vil resultere i disiplinærstraffer som kansellering av konto. Brudd på norsk lov vil resultere i anmeldelse. Spørsmål rettes til Yesboss sin support, som kan gi deg informasjon om prosedyrer og løse eventuelle problemer.

5.1 Personlig oppførsel

 • Jeg vil handle i samsvar med samtlige av Yesboss sine retningslinjer.
 • Jeg skal ikke misbruke konfidensiell informasjon, eller delta i annen ulovlig praksis.
 • Jeg vil ikke krenke, mobbe eller diskriminere.
 • Jeg vil ikke forfalske min egen eller andres identitet, og jeg vil oppgi korrekt og sann informasjon.
 • Jeg skal ikke forsøke å kommunisere* eller motta/starte betalinger utenfor dette nettstedet.
 • Jeg vil ikke godta å utføre arbeid jeg ikke er egnet til.
 • Jeg vil ikke be om at leveransen aksepteres før jeg har fullført arbeidet.
 • Jeg skal ikke misbruke tjenesten som kunnskapsarbeidere tilbyr.

5.2 Brukergenerert innhold

Brukergenerert innhold refererer til innholdet som er lagt til av brukere i motsetning til innhold laget av nettstedet. Alt innhold som lastes opp, sendes eller skrives på yesboss.no av våre brukere er brukergenerert innhold. Yesboss sjekker ikke innhold for brudd på copyright, varemerker, andre rettigheter eller brudd. Vi oppfordrer alle til å rapportere brudd, samt med bevis på eierforhold.

Dersom innhold anses for å være i strid med brukervilkårene, har Yesboss rett til å fjerne eller endre dette. Videre har Yesboss rett til å endre på innhold, utseende og inndeling uten forutgående varsel. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp eller publiseres på Yesboss.no. Brudd på bestemmelsen kan medføre til utestengning fra tjenesten. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som:

 • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.
 • strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven
 • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent dette
 • annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre

Jeg er ansvarlig for innhold jeg legger ut på Yesboss og:

 • Jeg vil ikke publisere innhold som bryter med opphavsretten eller andre åndsverksrettigheter.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som er ærekrenkende.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som er støtende eller inneholder barnepornografi.
 • Jeg publiserer ikke innhold som inneholder ufullstendig, falsk eller feilaktig informasjon om personer, produkter eller tjenester.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som inneholder virus eller programrutiner med mål om å skade ethvert system. Dette vil straffeforfølges og vil medføre i anmeldelse.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som pålegger Yesboss ansvar, eller som skader sidens drift eller omdømme.

5.3 Konfidensialitet

 • Jeg vil respektere konfidensialitet og personvern.
 • Jeg vil ikke avsløre informasjon eller dokumenter jeg har anskaffet, annet enn det som kreves av loven eller der autorisasjon er gitt av Yesboss.

5.4 Kontakt og kommunikasjon med andre brukere

 • Jeg vil ikke spørre andre brukere av Yesboss om deres private kontaktinformasjon, og jeg vil kun kommunisere med andre brukere på nettsidens fasilitert programvare/tjenester.
  • Det er kun tillat å kommunisere utenfor plattformen etter at betaling er gjennomført, hvis det ikke er spesielle årsaker til at man må benytte en annen kommunikasjonsform for å avklare detaljer rundt oppdraget.
 • Du bekrefter at alle vilkår som blir avtalt muntlig, må bli skriftlig bekreftet. Dersom det ikke er skriftlig, vil ikke vilkår bli vurdert som bevis i en eventuell tvistesakshåndterings prosess.
 • Alle oversendte filer skal sendes igjennom vår chat.
  • Dersom filformat ikke er støttet, er det tillat å sende utenfor plattformen.

Disse brukervilkårene fungerer også som retningslinjer i discord community.

Unntak:

 • Kommunikasjon utenfor plattform er tillat etter betaling er gjennomført
 • Sending av filer utenfor chatten er tillat dersom filformat ikke er støttet

5.5 Svindel

 • Jeg vil ikke delta i svindel.
 • Jeg vil ikke bruke Yesboss til å overføre midler ulovlig.
 • Jeg skal ikke bruke siden for å generere falsk tilbakemelding om personer, produkter eller tjenester.

6 Immatrielle rettigheter

Yesboss innehar de immatrielle rettighetene for tekst, bilder, video, design og andre materialer og annen informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom din konto. Du er ansvarlig for å påse at alle materialer (tekst, bilder, video, musikk og så videre) som du gjør tilgjengelig på yesboss og/eller tjenestene ikke bryter med tredjeparters immaterielle rettigheter, og at det ikke bryter noen lover eller generelt aksepterte praksiser. Selve materialet og tilgjengeliggjøringen av det må ikke bryte åndsverkloven og lovverk om varemerker.

6.1 Proprietære Restriksjoner

Nettstedet, inkludert dets generelle utforming, design og innhold, eies utelukkende av Yesboss.no og er beskyttet av copyright og varemerkerett. Brukere aksepterer spesielt ikke å gjøre følgende med hensyn til nettstedet eller noen del, komponent eller utvidelse av nettstedet. Fjerne eventuelle opphavsretts varsler, identifikasjoner eller andre proprietære merknader, eller bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nettstedet, eller forstyrre andre brukeres glede av nettstedet. Brukere samtykker i å ikke tillate eller autorisere noen andre til å gjøre noe av det foregående.

7 Brukernes evalueringer

I tillegg til de tiltak vi iverksetter for at brukerne som benytter Tjenesten er tilstrekkelig seriøse og profesjonelle, oppfordrer vi brukerne til å benytte Yesboss sin funksjonalitet for evaluering av kunnskapsarbeiders innsats, kommunikasjon og oppdragsutførelse. Du aksepterer at andre brukere kan evaluere et prosjekt. Yesboss er ikke ansvarlig for brukernes evalueringer, ytringer eller formuleringer som kan oppfattes urimelige.

Vi er ikke ansvarlige for Brukernes evalueringer, herunder eventuelle ytringer som Bedriften finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere evalueringen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under evalueringsfeltet. Tilsvaret kan maksimalt inneholde samme antall tegn som brukerne har som maksimalgrense for sine evalueringer. Vi kan fjerne slik mulighet for tilsvar fra Bedriften i enkelttilfeller eller for hele Tjenesten som sådan.

8 Ansvarsbegrensning

Vi kan ikke holdes ansvarlig for noe tap en bruker måtte lide som følge av feil ved Tjenesten, eller som følge av at Tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig.

Alle eposter vi sender brukere og bedriften er private og skal ikke videresendes eller deles. Ved brudd på dette står den som videreformidler selv ansvarlig for tap eller konsekvenser dette kan medføre for oss, brukere eller bedriften.

9 Avtalens helhet

Denne avtalen, sammen med personvernerklæring og andre avtaler beskriver avtaleformen mellom deg og Yesboss. Dersom noe er utydelig eller en tolkning av vilkårene oppstår, skal det ikke antas i noen av partenes favør. Ved å registrere deg bekrefter du samtidig vår behandling av personopplysninger, bruksvilkår og andre avtaler.